Raiffeisen pravila korištenja

RAIFFEISEN PRAVILA KORIŠTENJA

Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti – Dodatak za klijente/korisnike proizvoda Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Ovaj dodatak za klijente/korisnike proizvoda Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) zajedno sa drugim informacijama i obavijestima čine okvir kojim se vrši regulacija nabavke i korištenja Lampica kartice. Sva ostala pravila definirana/definisana u „Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti“  ostaju na snazi, ukoliko nije ista stavka drugačije definirana/definisana u dodatku za klijente/korisnike proizvoda Banke.       

Primanje u članstvo

Lampica d.o.o. je pokretač Lampica programa lojalnosti i izdavač Lampica kartice za sve korisnike koji su izvršili registraciju u Lampica bazu podataka.

Korisnik Lampica kartice može postati svaka punoljetna osoba (fizičko lice) koja ima prebivalište iliprijavljenu adresu po drugom osnovu u BiH,a koja od Bankedobije osnovni Lampica startpaket i prihvati Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti ili po drugom osnovu postane korisnik Lampica kartice.

Banka će svojim klijentima/korisnicima koji ostvaruju pogodnosti poklanjati Lampica start paket, pri čemu će u bazu podataka Banke evidentirati broj Lampica kartice koji će biti naveden na Lampica start paketu.

Prilikom učlanjenja u Lampicaprogram lojalnosti u Banci, klijent/korisnik se obavezuje da će potpisati saglasnost/suglasnost:

  • Kojom Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina i Lampica d.o.o. mogu razmijenjivati njegove lične/osobne podatke,
  • Kojom potvrđuje da je preuzeo Lampica start paket, te
  • Da prihvaća Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti koja se nalaze u Lampica start paketu i na www.lampica.ba

Osnovni Lampica start paket sadrži dvije identične Lampica kartice, PIN, Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti i Uputstvo za korisnike.

Lični/osobni podaci klijenta/korisnika se koriste za otvaranje Lampica korisničkog računa u bazi podataka Lampica programa lojalnosti i obavještavanja korisnika Lampica kartice o stanju njegovih bodova i dostignutom nivou lojalnosti.

Lampica d.o.o. se obavezuje da će podatke klijenta/korisnika obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka i/ili drugih primjenjivih propisa.

Šta je Lampica kartica - Lampica program lojalnosti

Lampica kartica je kartica lojalnosti namijenjena korisnicima/klijentima u Bosni i Hercegovini. Bodove na Lampica kartici korisnici/klijenti mogu ostvariti prilikom korištenja usluga Banke kao što su: Primanje plate/plaće, penzije/mirovine u Banci, realizacija kredita, realizacija kreditne kartice kod Banke i sve ostale usluge za koje Banka odluči nagrađivati svoje klijente, a o čemu  će korisnici/klijenti biti prethodno obaviješteni kroz zvanične kanale komunikacije od strane Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina ili Lampica doo.

Aktivacija Lampica kartice

Lampica kartica postaje aktivna prilikom prvog evidentiranja bodova.

Skupljanje bodova

Nakon realizacije proizvoda/usluga u Banci iz posebno kreirane ponude sa ograničenim vremenom trajanja za koje je klijent/korisnik unaprijed informiran kroz zvanične kanale informisanja Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina  ili Lampica doo, klijent/korisnik će biti nagrađen bodovima na Lampica kartici u visini koja će mu biti komunicirana na dostavljenoj ponudi

Lampica d.o.o. će najmanje jednom u mjesecu izvršiti evidentiranje nagradnih bodova, ostvarenih u prethodnom mjesecu, na Lampica karticu klijenta/korisnika.

Korisnik/Klijent ima mogućnost uvida u stanje svog korisničkog Lampica računa preko mobilne aplikacije Lampica d.o.o., www.lampica.ba  ili kod partnera Lampica programa lojalnosti. Za pristupanje svom Lampica korisničkom računu na www.lampica.ba korisnik/klijent unosi broj kartice i PIN koji je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisniku/klijentu nije kod Banke  i ostalih partnera Lampica programa lojalnosti evidentirano niti jedan bod na svoju Lampica karticu, u periodu od 365 dana uzastopno, bodovi koje je klijent/korisnik dobio od Banke mu se automatski poništavaju.

Deaktiviranje Lampica kartice

Lampica d.o.o. zadržava pravo da osim u drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilima, deaktivira Lampica karticu i u slučaju da korisnik prekrši bilo koju od odredbi ovih Pravila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnosi na korištenje Lampica kartice, kao i iz razloga neprimjerenog ponašanja korisnika prema Lampica d.o.o. i Banci, a u kojim slučajevima se korisniku uz deaktivaciju kartice brišu prava iskorištavanja svih bodova skupljenih do dana deaktivacije.

Iskorištavanje bodova

Skupljene bodove na svom Lampica korisničkom računu klijent/korisnik može iskoristiti na više načina: prilikom plaćanja računa na prodajnim mjestima Lampica partnera ili odabirom jednog od proizvoda ponuđenih na www.lampica.ba.

Klijent/Korisnik može koristiti bodove tek nakon što njegovi podaci budu unešeni u bazu podataka Lampica programa lojalnosti.

Klijent/korisnik ne može iskoristiti bodove prilikom plaćanja računa u Banci

Gubitak ili krađa Lampica kartice

U slučaju gubitka ili krađe Lampica kartice korisnik može koristiti drugu Lampica karticu koju je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisnik izgubi obje kartice, treba prijaviti gubitak Lampica kartice pozivom na info broj 080 030 555, nakon čega će biti obaviješten o daljem postupku kako bi dobio novu Lampica karticu.

Svako neovlašteno kopiranje Lampica kartice i bodova smatrat će se teškom povredom i osnova je za deaktiviranje Lampica kartice uz zadržavanje prava Lampica d.o.o. da iskoristi sve zakonom predviđene mogućnosti radi naknade štete.

Sporovi između klijenta/korisnika

U slučaju bilo kakvih reklamacija vezanih uz korištenje Lampica kartice, iste Klijent/Korisnik rješava sa Lampica d.o.o. putem besplatnog Call Centra Lampica d.o.o. 080 030 555, putem maila: podrska@lampica.ba.  Banka ne snosi bilo kakvu odgovornost vezano za korištenje Lampica kartice.

U slučaju eventualnih pitanja/reklamacija u donosu na Banku, a vezano za ostvarivanje uslova/uvjeta za korištenje bodova na Lampica kartici, klijent/korisnik reklamacije dostavlja Lampica d.o.o., koja predmetna pitanja riješava u saradnji/suradnji sa Bankom, te konačan odgovor dostavlja klijentu/korisniku.

Eventualne sporove između korisnika Lampica programa lojalnosti i Lampica d.o.o. rješava nadležni Sud u Sarajevu.

Raskid ugovora

U slučaju raskida ugovora između Lampica d.o.o. i Banke,  Banka nastavlja poslovnu saradnju/suradnju sa klijentom/korisnikom po osnovu ugovora kojim je poslovna saradnja/suradnja uspostavljena između istih bez pogodnosti Lampica programa lojalnosti.

U slučaju raskida ugovora između Banke i klijenta/korisnika, Lampica d.o.o. nastavlja poslovnu saradnju/suradnju sa klijentom/korisnikom vezano za korištenje Lampica kartice bez pogodnosti odobrenih od strane Banke.

U slučaju raskida ugovora između Lampica d.o.o. i klijenta/korisnika, Banka nastavlja poslovnu saradnju/suradnju sa klijentom/korisnikom bez pogodnosti Lampica programa lojalnosti.

Važenje Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti

Odredbe ovih Pravila podložne su promjenama. Izmjene i dopune Pravila Lampica d.o.o. ističe na službenoj web stranici www.lampica.ba, najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene, o čemu će Lampica d.o.o. obavijestiti klijente/korisnike.