Pravila korištenja

PRAVILA KORIŠTENJA

Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti

Ova pravila zajedno sa drugim informacijama i obavijestima čine okvir kojim se vrši regulacija nabavke i korištenja Lampica kartice.

Primanje u članstvo

Lampica d.o.o. je pokretač Lampica programa lojalnosti i izdavač Lampica kartice za sve korisnike koji su izvršili registraciju.

Korisnik Lampica kartice može postati svaka punoljetna osoba koja ima prebivalište ili prijavljenu adresu po drugom osnovu u BiH,koja izvrši kupovinu osnovnog Lampica startpaketa i/ili donatorskog  Lampica start paketa. Otvaranjem Lampica start paketa ili popunjavanjem Pristupnog obrasca, smatra se da je korisnik prihvatio Pravila korištenja  Lampica programa lojalnosti. Korisnik je obavezan obavijestiti Lampica d.o.o. o svakoj promjeni adrese.

Korisnik može prenijeti prava korištenja Lampica, na osobe mlađe od 18 godina, te bez obzira na takav prijenos, korisnik preuzima  sve obaveze određene ovim Pravilima i snosi odgovornost za postupanje osoba na koje je prenio pravo korištenja Lampica kartice.

Osnovni Lampica start paket sadrži dvije identične Lampica kartice, PIN, Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti i Uputstvo za korisnike.

Nakon kupovine Lampica start paketa, korisnik je obavezan popuniti Pristupni obrazac koji je dobio uz Lampica start paket. Pristupni obrazac treba ubaciti u kutiju posebno određenu za tu namjenu, kod partnera Lampica programa i isti će biti dostavljen Lampica d.o.o. radi otvaranja Lampica korisničkog računa.

Podaci iz Pristupnog obrasca se koriste za otvaranje Lampica korisničkog računa u bazi podataka Lampica programa lojalnosti i obavještavanja korisnika Lampica kartice o stanju njegovih bodova i dostignutom  nivou lojalnosti.  Lampica d.o.o. se obavezuje da će podatke korisnika s Pristupnog obrasca obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka i/ili drugih primjenjivih propisa. Lampica d.o.o. u svakom trenutku može, bez prethodne najave, obustaviti Lampica program lojalnosti ili promijeniti Pravila i elemente Lampica programa lojalnosti.

Šta je Lampica kartica - Lampica program lojalnosti

Lampica kartica je kartica lojalnosti namijenjena korisnicima u Bosni i Hercegovini.Lampica karticu korisnici mogu koristiti pri svakodnevnoj kupovini i/ili korištenju usluga kod partnera Lampica programa lojalnosti.

Partner Lampica programa lojalnosti sam određuje sa koliko bodova će nagrađivati korisnike i koji artikli ulaze u osnovicu za obračun bodova koje korisnik ostvaruje pri svakodnevnoj kupovini i/ili  korištenju usluga na partnerskom mjestu. Lista partnera Lampica programa lojalnosti se može mijenjati. Ažurirana lista partnera će biti dostupna korisnicima na internet stranici www.lampica.ba.

Aktivacija Lampica kartice

Lampica kartica postaje aktivna prvim provlačenjem Lampica kartice na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.

Lampica d.o.o. zadržava pravo da Lampica karticu deaktivira u slučaju da Pristupni obrazac nijepopunjen na odgovarajući način.

Lampica d.o.o zadržava pravo da osim u drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilima, deaktivira Lampica karticu i u slučaju da korisnik prekrši bilo koju od odredbi ovih Pravila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnosi na korištenje Lampica kartice, kao i iz razloga neprimjerenog ponašanja korisnika prema Lampica d.o.o. i/ili partnerima Lampica programa, a u kojim slučajevima se korisniku uz deaktivaciju kartice brišu prava iskorištavanja svih bodova skupljenih do dana deaktivacije.

Skupljanje bodova

Prilikom kupovine na prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti, korisnik prilaže Lampica karticu i partner Lampica programa evidentira iznos kupovine i/ili pružene usluge na osnovu koje se obračunavaju bodovi za tu kupovinu i/ili pruženu uslugu. Kupovinom donatorskog  Lampica start paketa korisnik je automatski prihvatio da donira odabrano udruženje/klub/organizaciju sa 50% bodova koje je skupio prilikom svake transakcije sa Lampica karticom iz donatorskog Lampica start paketa. Svi korisnici Lampica programa lojalnosti koji su izvršili registraciju imaju mogućnost da putem web/mobilne aplikacije doniraju udruženje/klub/organizaciju, tako što će dio ili ukupan iznos bodova pokloniti.

Lampica karticu korisnik može dati na korištenje osobi koja korištenjem te Lampica kartice može skupljati bodove i obje kartice mogu se istovremeno koristiti, s tim da se svi skupljeni bodovi naobje kartice evidentiraju na jedinstvenom Lampica korisničkom računu.

Svi pojedinačni bodovi koje je korisnik skupio na raznim prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti se zbrajaju na jedinstvenom Lampica korisničkom računu, izuzev dijela bodova koje je korisnik Lampica kartice donirao odabranom udruženju/klubu/organizaciji. Koncept Lampica programa lojalnosti je takav da kod svakog Lampica partnera postoje dva nivoa lojalnosti. Punu lojalnost korisnik ostvaruje nakon što dosegne zadani novčani prag kod određenog partnera Lampica programa lojalnosti čime ostvaruje punu lojalnost. Evidentiranje bodova na jednoj Lampica kartici se može izvršiti maksimalno dva puta u toku jednog dana na jednom prodajnom mjestu. Prilikom svakog korištenja Lampica kartice kod partnera Lampica programa lojalnosti korisnik dobiva printanu potvrdu na kojoj su ispisani bodovi koje je ostvario tom kupovinom i/ili korištenjem usluga kao i ukupno stanje bodova na Lampica korisničkom računu. Lampica d.o.o.može obavještavati korisnika putem SMS-a ili drugim načinom obavještavanja o broju skupljenih bodova i drugim pojedinostima iz Lampica programa lojalnosti.

Maksimalan broj bodova koji korisnik Lampica kartice može skupiti je 80.000 bodova ili 400 KM. Nakon što korisnik skupi maksimalan broj bodova novi bodovi mu se neće evidentirati na Lampica korisničkom računu.

Korisnik ima mogućnost uvida u stanje svog korisničkog računa preko www.lampica.ba, putem mobilne aplikacije ili kod partnera Lampica programa lojalnosti. Za pristupanje svom Lampica korisničkom računu na www.lampica.ba korisnik unosi broj kartice i PIN koji je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisnik nije kod partnera Lampica programa lojalnosti evidentirao nijednu kupovinu na Lampica kartici u periodu od 60 dana uzastopno, korisnik se smatra neaktivnim i bodovi mu se automatski poništavaju.

Iskorištavanje bodova

Skupljene bodove na svom Lampica korisničkom računu korisnik može iskoristiti na više načina: prilikom plaćanja računa na prodajnim mjestima Lampica partnera ili odabirom jednog od proizvoda ponuđenih na www.lampica.ba.

Korisnik može koristiti bodove tek nakon što Lampica d.o.ozaprimi Pristupni obrazac i podatke o korisniku unese u bazu podataka Lampica programa lojalnosti.

Mogućnost iskorištavanja bodova

*Lampica kupon koji izdaje partner Lampica programa lojalnosti je nominalne vrijednosti od 10 KM, 20 KM ili 50 KM

Skupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može iskoristiti prilikom plaćanja  računa kod partnera Lampica programa lojalnosti.Lampica kupon postaje važeći tek nakon što ga potpišu korisnik i prodavač na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.Lampica kupon se može iskoristiti samo kod   partnera Lampica programa lojalnosti koji je izdao Lampica kupon.

*Ponuđeni artikli na www.lampica.ba:

Skupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može zamijeniti za neke od ponuđenih artikala na www.lampica.ba. Pored svakog ponuđenog artikla je naznačen potreban broj bodova za isti, te odgovarajuća vrijednost u KM. Odabirom željenog artikla od ukupnog stanja bodova s Lampica korisničkog računa korisniku se umanjuje broj bodova predviđen za ovaj artikal. Odabrani artikal će korisniku biti dostavljen na kućnu adresu. U cijenu artikla je uključena i cijena dostave.

*Elektronska dopuna/ bon

Skupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može zamijeniti odabirom elektronske dopune/ bona. Od ukupnog stanja bodova sa Lampica korisničkog računa se umanjuje broj bodova predviđen za odabrani iznos. Broj telefona koji korisnik navede će biti automatski dopunjen odabranim iznosom. Preostali bodovi koje korisnik ima na Lampica korisničkom računu nakon odabira nagrade se nastavljaju zbrajati s novim bodovima koje korisnik skuplja Lampica karticom naprodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti.

Rezervacija artikala

Korisnik Lampica kartice ima mogućnost rezervacije artikala na www.lampica.ba kada skupi barem 75% bodova od ukupne vrijednosti artikla. 20% bodova od ukupne vrijednosti artikla će sistem Lampica programa lojalnosti zadržati dok korisnik ne skupi preostale bodove. Od dana rezervacije korisnik ima 45 dana kako bi skupio preostale bodove za kupovinu artikla. Ukoliko korisnik ne uspije skupiti preostale bodove u navedenom roku, rezervacija se poništava, a zadržanih 20%bodova se oduzimaju korisniku.

Pokloni bodove

Skupljeni bodovi nisu prenosivi osim u propisanim slučajevima iz oblasti nasljednog i porodičnog/obiteljskog prava, ali korisnici Lampica kartice imaju mogućnost međusobnog poklanjanja osvojenih bodova i to najviše dva puta u periodu od 30 dana. Željeni broj bodova korisnik poklanja drugom korisniku preko svog Lampica korisničkog računa na www.lampica.ba putem opcije “pokloni bodove” gdje se unosi broj Lampica kartice na koju korisnik poklanja bodove, kao i broj bodova koji se poklanjaju.

Također, svi korisnici Lampica programa lojalnosti koji su izvršili registraciju imaju mogućnost da putem web ili mobilne aplikacije doniraju udruženje/klub/organizaciju, tako što će im dio ili ukupan iznos bodova pokloniti. Detaljnije upute o poklanjanju bodova potražite na www.lampica.ba.

Gubitak ili krađa Lampica kartice

U slučaju gubitka ili krađe Lampica kartice korisnik može koristiti drugu Lampica karticu koju je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisnik izgubi obje kartice, treba prijaviti gubitak Lampica kartice pozivom na info broj 080 030 555, nakon čega će biti obaviješten o daljem postupku kako bi dobio novu Lampica karticu.

Svako neovlašteno kopiranje Lampica kartice i bodova smatra će se teškom povredom i osnova je za deaktiviranje Lampica kartice uz zadržavanje prava Lampica  d.o.o. da iskoristi sve zakonom predviđene mogućnosti radi naknade štete.

Doniranje udruženja/klubova/organizacija

Korisnici koji su kupili osnovni Lampica start paket imaju mogućnost da putem web/mobilne aplikacije odaberu udruženje/klub/organizaciju koje žele da doniraju sa 50% prikupljenih bodova od svake transakcije.

Korisnici koji su kupili osnovni Lampica start paket, a doniraju udruženje/klub/organizaciju imaju mogućnost da putem web/mobilne aplikacije prestanu sa doniranjem udruženja/kluba/organizacije.

Korisnici koji su kupili donatorski Lampica start paket nemaju mogućnost da mijenjaju udruženje/klub/organizaciju kojoj vrše doniranje.

Lampica d.o.o. kao vlasnik Lampica programa lojalnosti zadržava pravo da prekine doniranje udruženja/klubova/organizacija i u tom slučaju puni iznos ostvarenih bodova pri transakciji se evidentira na račun korisnika.

Izmjene Pravila

Lampica d.o.o. može izmijeniti ova pravila i o tome obavijestiti korisnike u razumnom roku. Smatra se da je korisnik prihvatio promjene Pravila ukoliko i nakon izvršenih promjena pravila koristi Lampica karticu i/ili iskorištava bodove evidentirane na Lampica korisničkom računu. Lampica d.o.o. može obustaviti Lampica program lojalnosti što može dovesti do gubitka sakupljenih bodova. Lampica d.o.o.može prenijeti sva prava i obaveze koje proističu iz Lampica programa lojalnosti na treću stranu, kao i sve podatke o korisnicima bez daljnjeg odobrenja korisnika.

Sporovi između korisnika i partnera Lampica programa lojalnosti

Svi partneri Lampica programa lojalnosti snose odgovornost za preuzeto učešće u Lampica programu lojalnosti i u tom smislu Lampica d.o.o. ne može ni u kom slučaju biti odgovoran za eventualnu štetu koju mogu pretrpjeti partneri Lampica programa lojalnosti ili korisnik.

Sporovi između korisnika

Eventualne sporove između korisnika Lampica programa lojalnosti i Lampica d.o.o. rješava nadležni Sud u Mostaru