PRAVILA KORIŠTENJA

Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti

Ova pravila zajedno sa svim drugim informacijama i obavijestima čine okvir kojim se regulira sticanje i korištenje Lampica kartice.

Primanje u članstvo

Peruso d.o.o. je pokretač Lampica programa lojalnosti i izdavač Lampica kartice za sve registrovane korisnike. Korisnik Lampica kartice može postati svaka punoljetna osoba koja ima prebivalište ili prijavljenu adresu po drugom osnovu u BIH, koja izvrši kupovinu Lampica start paketa, ispuni Pristupni obrazac i prihvati Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti, s tim da je korisnik obavezan obavijestiti Peruso d.o.o. o svakoj promjeni adrese. Korisnik može prenijeti prava korištenja Lampica kartice, uključujući i iskorištavanje sakupljenih bodova, na osobe mlađe od 18 godina, uz uvjet da bez obzira na takav prijenos, korisnik preuzima sve obaveze određene ovim Pravilima i snosi odgovornost za postupanje osoba na koje je prenio pravo korištenja Lampica kartice. Lampica start paket sadrži: dvije identične Lampica kartice, PIN, Pravila korištenja Lampica programa lojalnosti, Uputstvo za korisnike i info katalog o proizvodima koji su dostupni i na www.lampica.ba.

Nakon kupovine Lampica Start paketa, korisnik je obavezan popuniti Pristupni obrazac koji dobiva uz Lampica start paket. Pristupni obrazac treba ubaciti u kutiju posebno određenu za tu namjenu, kod partnera Lampica programa i isti će biti dostavljen Peruso d.o.o. radi otvaranja Lampica korisničkog računa. Podaci iz Pristupnog obrasca se koriste: za otvaranje Lampica korisničkog računa u bazi ličnih podataka Lampica programa lojalnosti, informisanje korisnika Lampica kartice o stanju njegovih bodova, dostignutim stepenima lojalnosti, te raznim akcijama i ostalim pogodnostima koje nudi Lampica program lojalnosti i partneri koji su uključeni u program. Peruso d.o.o. se obavezuje da će lične podatke korisnika s Pristupnog obrasca obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i/ili drugih primjenjivih propisa.

Peruso d.o.o. u svakom trenutku može, bez prethodne najave, prekinuti Lampica program lojalnosti ili promijeniti elemente Lampica programa lojalnosti.

Šta je Lampica kartica – Lampica program lojalnosti

Lampica kartica je kartica lojalnosti namijenjena korisnicima u Bosni i Hercegovini.

Korisnici Lampica karticu mogu koristiti pri svakodnevnoj kupovini i/ili korištenju usluga kod partnera Lampica programa lojalnosti.

Lista partnera Lampica kartice se može mijenjati. Ažurirana lista partnera će uvijek biti dostupna korisnicima na internet stranici www.lampica.ba.

Aktivacija Lampica kartice

Ispunjavanjem Pristupnog obrasca i prvim provlačenjem Lampica kartice na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti, Lampica kartica postaje aktivna čime korisnik počinje sakupljati bodove s tim da Peruso d.o.o. zadržava pravo da Lampica karticu deaktivira u slučaju da Pristupni obrazac nije popunjen na odgovarajući način.

Peruso d.o.o. zadržava pravo da osim u drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilima, deaktivira Lampica karticu i u slučaju da korisnik prekrši bilo koju od odredbi ovih Pravila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnosi na korištenje Lampica kartice, kao i iz razloga neprimjerenog ponašanja korisnika prema Peruso d.o.o. i/ili partnerima Lampica programa, a u kojim slučajevima se korisniku uz deaktivaciju kartice brišu prava iskorištavanja svih bodova sakupljenih do dana deaktivacije. Korisnik će o deaktiviranju Lampica kartice biti blagovremeno obaviješten.

Sakupljanje bodova

Prilikom kupovine na prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti, korisnik prilaže Lampica karticu i partner Lampica programa evidentira iznos kupovine i/ili pružene usluge na osnovu koje se obračunavaju bodovi za tu kupovinu i/ili pruženu uslugu.

Lampica karticu korisnik može dati na korištenje osobi koja korištenjem te Lampica kartice također može sakupljati bodove i obje kartice mogu se istovremeno koristiti, s tim da se svi sakupljeni bodovi na obje kartice evidentiraju na jedinstvenom Lampica korisničkom računu.

Svi pojedinačni bodovi koje je korisnik prikupio na raznim prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti se zbrajaju na jedinstvenom Lampica korisničkom računu.

Lampica program lojalnosti korisnicima omogućuje stjecanje dva stepena lojalnosti na svakom pojedinom prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti.

Punu lojalnost korisnik stječe nakon što dosegne zadani finansijski prag na određenom prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti čime trajno ostvaruje punu lojalnost (tabela sa pragovima se nalazi u Uputstvu za korisnike, na www.lampica.ba, te na prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti). Kod jednog partnera Lampica programa lojalnosti, evidentiranje bodova na jednoj Lampica kartici se može izvršiti maksimalno dva puta u toku 24 sata. Prilikom svakog korištenja Lampica kartice kod partnera Lampica programa lojalnosti korisnik dobiva printanu potvrdu na kojoj su ispisani bodovi koje je ostvario tom kupovinom i/ili korištenjem usluga kao i ukupno stanje bodova na Lampica korisničkom računu. Peruso d.o.o. može obavještavati korisnika putem SMS-a ili drugim načinom obavještavanja o broju sakupljenih bodova i drugim pogodnostima iz Lampica programa lojalnosti.

Maksimalan broj bodova koje korisnik Lampica kartice može sakupiti je 80.000 bodova ili 400 KM. Nakon što korisnik sakupi maksimalan broj bodova novi bodovi mu se neće evidentirati na Lampica korisničkom računu.

Sakupljene bodove na Lampica korisničkom računu, korisnik mora iskoristiti u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je evidentiran zadnji bod za maksimalni iznos. Peruso d.o.o. zadržava pravo da nakon navedenog roka može poništiti bodove i deaktivirati Lampica karticu, ukoliko se period neiskorištavanja bodova nastavi.

Korisnik ima mogućnost uvida u stanje svog korisničkog računa preko www.lampica.ba, putem mobilne aplikacije ili kod partnera Lampica programa lojalnosti.

Za pristupanje svom Lampica korisničkom računu na www.lampica.ba korisnik unosi broj kartice i PIN koji je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisnik nije kod partnera Lampica kartice evidentirao nijednu kupovinu na Lampica kartici u periodu od 60 dana uzastopno, korisnik se smatra neaktivnim i bodovi mu se automatski poništavaju.

Iskorištavanje bodova

Korisnik može započeti koristiti bodove tek nakon što Peruso d.o.o. zaprimi Pristupni obrazac i podatke o korisniku unese u bazu ličnih podataka Lampica programa lojalnosti.

Sakupljene bodove na svom Lampica korisničkom računu korisnik može iskoristiti na više načina: prilikom plaćanja računa na prodajnim mjestima Lampica partnera ili odabirom jednog od proizvoda ponuđenih na www.lampica.ba.

Mogućnosti iskorištavanja bodova:

  • Kupon-printana potvrda koju izdaje partner Lampica programa lojalnosti sa nominalnom vrijednošću od 10KM, 20KM ili 50 KM. Sakupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može iskoristiti prilikom plaćanja računa kod partnera Lampica programa lojalnosti na kojima je sakupljao bodove. Potrebno je da korisnik sakupi dovoljan broj bodova za željeni iznos, posjeti neko od prodajnih mjesta partnera Lampica kartice na kojima je sakupljao bodove i kaže prodavaču koji kupon na Lampica kartici želi iskoristiti. Ukoliko račun na prodajnom mjestu bude veći od odabranog kupona potrebno je da korisnik Lampica kartice izvrši nadoplatu računa. U slučaju da račun bude manji, prodavač ne vraća razliku novca. Kupon- printana potvrda postaje važeći tek nakon što ga potpišu korisnik i prodavač na prodajnom mjestu partnera Lampica programa lojalnosti. Kupon-printana potvrda se može iskoristiti samo kod partnera Lampica programa lojalnosti koji je izdao kupon-printanu potvrdu.
  • Ponuđeni proizvodi na www.lampica.ba
    • Ponuđeni artikli na www.lampica.ba: Sakupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može zamijeniti za neke od ponuđenih proizvoda na www.lampica.ba (ponuđeni artikli ili dopuna/bon za sve operatere u BiH). Pored svakog ponuđenog artikla je naznačen potreban broj bodova za isti, te odgovarajuća vrijednost u KM. Odabirom željenog artikla od ukupnog stanja bodova s Lampica korisničkog računa korisniku se umanjuje broj bodova predviđen za taj artikal. Odabrani artikal će korisniku biti dostavljen na kućnu adresu. U cijenu artikla je uključena i cijena dostave.
    • Elektronska dopuna/bon: Sakupljeni broj bodova na Lampica korisničkom računu korisnik može zamijeniti odabirom elektronske dopune/bona svih mobilnih operatera u BiH na www.lampica.ba. Odabirom željenog iznosa elektronske dopune/bona od ukupnog stanja bodova sa Lampica korisničkog računa se umanjuje broj bodova predviđen za odabrani iznos. Broj telefona koji korisnik navede će biti automatski dopunjen odabranim iznosom.

Preostali bodovi koje korisnik ima na Lampica korisničkom računu nakon odabira nagrade se nastavljaju zbrajati s novim bodovima koje korisnik sakuplja Lampica karticom na prodajnim mjestima partnera Lampica programa lojalnosti.

Rezervacija artikala

Korisnik Lampica kartice ima mogućnost rezervacije artikla na www.lampica.ba kada sakupi barem 75 % bodova od ukupnog broja bodova potrebnih za rezervirani artikal. Rezervacijom artikla sistem korisniku rezerviše 20% bodova od ukupne vrijednosti artikla. Od dana rezervacije korisnik ima 45 dana kako bi sakupio preostale bodove za rezervirani artikal.

Ukoliko korisnik ne uspije sakupiti preostale bodove u navedenom roku, rezervacija se poništava, a rezerviranih 20% bodova se oduzimaju korisniku.

Pokloni bodove

Sakupljeni bodovi, u principu, nisu prenosivi osim u slučajevima regulisanim propisima iz oblasti nasljednog i porodičnog prava, ali korisnici Lampica kartice imaju mogućnost međusobnog poklanjanja osvojenih bodova i to najviše dva puta u periodu od 30 dana. Željeni broj bodova korisnik poklanja drugom korisniku preko svog Lampica korisničkog računa na www.lampica.ba putem opcije „pokloni bodove“ gdje se unosi broj Lampica kartice na koju korisnik poklanja bodove, kao i broj bodova koji se poklanjaju.

Detaljnije upute o poklanjanju bodova potražite na www.lampica.ba.

Gubitak ili krađa Lampica kartice

U slučaju gubitka ili krađe Lampica kartice korisnik može koristiti drugu Lampica karticu koju je dobio u Lampica start paketu. Ukoliko korisnik izgubi obje kartice, treba prijaviti gubitak Lampica kartice pozivom na info broj 080 030 555, nakon čega će biti obaviješten o daljem postupku za dobijanje nove Lampica kartice.

Svako neovlašteno kopiranje Lampica kartice i bodova, smatrat će se teškom povredom i biće osnovom za deaktiviranje Lampica kartice uz zadržavanje prava Perusa d.o.o. da preduzme sve zakonom predviđene mogućnosti radi naknade štete.

Izmjene Pravila

Peruso d.o.o. može izmijeniti ova pravila i o tome obavijestiti korisnike u razumnom roku. Smatra se da je korisnik prihvatio promjene Pravila ukoliko i nakon izvršenih promjena koristi Lampica karticu i/ili iskorištava bodove evidentirane na Lampica korisničkom računu. Peruso d.o.o. može prestati s Lampica programom lojalnosti ili suspendirati isti, a što može dovesti do prestanka ili suspendiranja Lampica kartice i gubitka sakupljenih bodova. Peruso d.o.o. može prenijeti sva prava i obaveze koje proističu iz Lampica programa na treću stranu, kao i sve podatke o korisnicima bez daljnje saglasnosti korisnika.

Sporovi između korisnika i partnera Lampica programa lojalnosti

Svi partneri u Lampica programu lojalnosti snose odgovornost za preuzeto učešće u Lampica programu lojalnosti i u tom smislu Peruso d.o.o. ne može ni u kom slučaju biti odgovoran za eventualnu štetu koju mogu pretrpjeti partner Lampica programa lojanlnosti ili korisnik.

Sporovi između korisnika

Eventualne sporove između korisnika Lampica programa lojalnosti i Peruso d.o.o. rješava nadležni sud u Sarajevu.